Dịch vụ Microsoft Azure

Dịch vụ triển khai mới hệ thống trên Microsoft Azure

Tích hợp hệ thống Microsoft

Dịch vụ tích hợp hệ thống Microsoft

Chuyển đổi hệ thống Microsoft

Dịch vụ chuyển đổi hệ thống và ứng dụng Microsoft.

Giải pháp PowerBI

Dịch vụ phân tích dữ liệu, dashboard.

Kiểm định bảo mật hệ thống

Dịch vụ Kiểm định an toàn hệ thống

We Have Worked With