Sử dụng tiêu chuẩn năng lực làm cơ sở đưa ra tiêu chí đăng tuyển, phỏng vấn, đánh giá tuyển chọn giúp đảm bảo chọn được những ứng viên phù hợp với nhu cầu của tổ chức.

We Have Worked With