Giải pháp đào tạo trực tuyến kết hợp với việc tăng cường truyền thông và cộng tác giữa học viên, giảng viên, lớp học và bộ phận chuyên trách đào tạo. Giải pháp này sẽ giúp giảm bớt việc quản lý, dành thêm thời gian cho việc truyền đạt và tiếp nhận kiến thức.

Hỗ trợ thiết lập tiêu chuẩn cho từng chức danh để hỗ trợ cho việc phân tích nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, tổ chức lớp, ghi nhận kết quả.

We Have Worked With