Hỗ trợ thiết lập các tiêu chí đánh giá kỹ năng & hành vi theo chức danh công việc.
Đối với các Bộ phận kinh doanh, sản xuất, hỗ trợ thiết lập tiêu chí theo doanh số, sản lượng.

We Have Worked With