Giải pháp giúp các tổ chức, doanh nghiệp triển khai Quản lý quy trình nghiệp vụ (BPM) để cải thiện năng suất, hiệu quả làm việc nhân viên, tăng chất lượng dịch vụ khách hàng và đạt được mục tiêu giảm chi phí, tăng lợi nhuận.  

Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) là một phương pháp được thiết kế để cải thiện các quy trình nghiệp vụ thông qua sự kết hợp của công nghệ và nghiệp vụ, là một mô hình làm việc kết hợp giữa các bộ phận kinh doanh, nghiệp vụ và công nghệ thông tin cùng nỗ lực để làm cho các quy trình nghiệp vụ hiệu quả và tối ưu hơn.

We Have Worked With