Power BI  là tập các phần mềm, dịch vụ, ứng dụng và kết nối cho phép tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn cho mục đích tổng hợp, lập báo cáo, biểu diễn dữ liệu trực quan và xuất bản báo cáo dữ liệu lên môi trường web rất dễ dàng và thuận lợi.

Dịch vụ phân tích dữ liệu bao gồm các hoạt động xây dựng mô hình dữ liệu, tổng hợp các dữ liệu từ các nguồn khác nhau để cung cấp cho doanh nghiệp:

  1. Góc nhìn toàn diện về những hoạt động của tổ chức doanh nghiệp
  2. Phương tiện hỗ trợ hiệu quả cho việc ra quyết định
  3. Nâng cao mức độ thống nhất, chính xác và hữu dụng của thông tin/dữ liệu trong doanh nghiệp.

Các chương trình tiêu biểu PowerBI, xây dựng các Dashboard, KPI … phục vụ cho hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.

 

We Have Worked With