Dịch vụ kiểm định bảo mật hệ thống bao gồm các công tác đánh giá toàn diện về sự tuân thủ các chính sách bảo mật trong tổ chức:

  1. Tiếp cận một cách hệ thống và toàn diện về việc triển khai, áp dụng các chính sách bảo mật trong tổ chức doanh nghiệp
  2. Rà soát và xác định những điểm yếu của hệ thống, các biện pháp kiểm soát chưa phù hợp đồng thời đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và những ảnh hưởng đến doanh nghiệp
  3. Trao đổi và đề xuất phương pháp tiếp cận và cùng doanh nghiệp đưa ra lộ trình, giải pháp phù hợp và hỗ trợ cho tối đa cho hoạt động doanh nghiệp

Ngoải ra, dịch vụ kiểm định bảo mật hệ thống còn hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp việc chuẩn bị và lộ trình để đạt các chứng nhận về An toàn thông tin như ISO 27001.

Ghi chú: để đạt chứng chỉ ISO 27001 cần có đơn vị đánh giá độc lập và cấp chứng chỉ này. ICT24H chỉ là đơn vị tư vấn không phải là đơn vị cấp chứng chỉ.

We Have Worked With