Công ty của bạn cần một hệ thống quản lý và tìm kiếm tài liệu hiệu quả hoặc cần tận dụng tối đa khả năng các tính năng mạnh mẽ trên nền tảng công nghệ để giải quyết bài toán quản lý số lượng lớn tài liệu đang có. Giải pháp Document Management System (DMS) được xây dựng trên nền tảng Office 365 sẽ giúp việc quản lý tài liệu một cách khoa học, hiệu quả và tối ưu khả năng tìm kiếm, khai thác dữ liệu đáp ứng cho nhu cầu hoạt động của tổ chức mọi kích cỡ, đặc biệt thích hợp cho các tổ chức lớn có nhiều văn phòng, chi nhánh.

We Have Worked With