Giải pháp quản lý nhân sự trong Doanh nghiệp là một giải pháp phối hợp hoàn hảo phương thức quản trị nhân sự hiện đại kết hợp với sức mạnh của SharePoint Online, quản lý công việc, quản lý biểu mẫu điện tử, quản lý quy trình làm việc, quản lý tài liệu, quản lý truyền thông để tạo thành một nền tảng cực mạnh, toàn diện hỗ trợ doanh nghiệp quản lý nguồn tài nguyên nhân sự. Việc tích hợp với các ứng dụng Excel Power Pivot, Power Map, Power View, Power BI đồng thời mang lại cho doanh nghiệp hệ thống báo cáo, biểu đồ đa dạng, hữu dụng.

We Have Worked With