Knowledge Center được xem như một cổng tri thức wikipedia cho Doanh nghiệp, được vận hành theo cách thức rất hiệu quả để  cung cấp các Cẩm nang kiến thức về kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ nhất là cho các nhân viên chịu trách nhiệm hỗ trợ, tư vấn từ phạm vi toàn Doanh nghiệp đến các phòng ban. Thông qua việc khuyến khích trao đổi ý kiến thắc mắc và trả lời sẽ giúp người dùng nắm vững các kiến thức cần cung cấp.

We Have Worked With